ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ

1.  จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

 • ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร
 • ส่งเสริม / พัฒนาให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการสอน และวิธีการสอนที่หลากหลาย

 • ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทำสื่อ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
 • ผู้สอนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
 • ส่งเสริมผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มวิชา

 • มีการวัดประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงของผู้เรียน
 • จัดให้มีการสอนซ่อม /เสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

4.  ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่โรงเรียนกำหนด

 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
 • เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

5.  มีกระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

 • ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

6.  มีอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด

 • จัดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบการเรียนรู้ ให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  

7.  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย

 • พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอ ทันสมัย
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะตามความสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
 • จัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี

8.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ไม่แสวงหาสิ่งเสพย์ติด และสิ่งมอมเมา

 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
 • ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่อง

9.  มีการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชนรับทราบ

 • ผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
 • ประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน

10. ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 • ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 • ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

11. โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้ปกครองและชุมชน

 • ให้บริการชุมชนในด้านแหล่งการเรียนรู้ วิชาการ สถานที่

12. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • มีระบบการประเมินภายใน

kapook_43509

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: