การใช้ Articles (a/an)

หลักการใช้ a/an มีดังต่อไปนี้

1.  a ใช้นำหน้านามเอกพจน์ที่ออกเสียงแรกด้วยพยัญชนะ ดังนี้

                a shoe                                    a European
                a car                                       a useful tool
                a cow a ewe                         a university 
                a union

2.  ใช้ “an” นำหน้านามซึ่งตามหลังมา และนามนั้นออกเสียงเป็นเสียงสระ (เสียงสระคือเสียงที่เปล่งออกมาเป็นเสียง “ออ” เช่น an accident an hour

                an egg                                   an honor
                an orange                           an honest man
                an interesting book        an heir

3.  กฎของ Articles โดยทั่วไปมี 3 ประการ คือ
                1.  ห้ามใช้ “the” กับนามพหูพจน์ และนามนับไม่ได้ เมื่อกล่าวถึงสิ่งต่างๆ โดยทั่วไปเช่น
                             
A church is usually cool.

                2.  ห้ามใช้นามนับได้กับเอกพจน์ โดยไม่มี articles เช่น the book, a book แต่ไม่ใช่ book

                3.  ใช้ a หรือ an นำหน้าอาชีพ หรืองานบุคคล เช่น She is a doctor (ใช้ she is doctor) ไม่ได้

4.  การใช้ articles (a/an)

                1)  ใช้ในความหมาย “หนึ่ง” หรือ “any” เช่น

                                He has a brother.

                2)  ใช้ในการบอกหน่วยการวัด a, an มีความหมาย = ต่อ

                                He drove the car at 100 miles an hour.

                                This Thai silk costs two hundred baht a yard.

                3)  ใช้นำหน้า dozen, hundred, thousand, million, billion

                                I bought a dozen book.

                                A hundred cows were in the field.

                4)  ใช้นำหน้านามที่บอกอาชีพ การค้า ศาสนา เป็นต้น

                                She is a doctor.

                                She is an official in the bank.

*แต่ถ้านามนั้นบ่งถึงตำแหน่ง หรือสำนักงานซึ่งกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งมีเพียงครั้งละผู้เดียวไม่ต้องใช้ a/an
                The made him Prime Minister.

                Kanittha was Professor of Development Education.

*ไม่ต้องใช้ a/an กับคำนามที่บอกยศ (rank หรือ title)
                My friend gained the rank of Coronel.

                5)  ใช้ a, an เมื่อเป็นการอ้างถึงบุคคลที่เรารู้จักแต่เพียงชื่อ
                                A Mr. Johnson telephoned you this morning.

                                (ใช้ a แสดงว่าไม่ทราบว่าเขาเป็นใคร แต่เขาบอกว่าชื่อ Mr. Johnson)

                6)  ใช้ a, an กับนามที่ซ่อนนามตัวหน้า (noun in apposition) เมื่อสิ่งนั้นหรือคนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

                                Sunthhornphoo is Thai poet.

                                Daotho, a small village in Chiangmai.

                7)  ใช้ a/an กับประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย What

                                What a beautiful girl she is !

                                What an ugly man he is !

                8) ใช้ a/an กับวลีต่อไปนี้

                                It’s a pity that she can’t come.

                                He wants to keep this a secret.

                                as a rule: to be in a hurry

                                to be in a good/bad temper
                                to tell a lie: all of a sudden

                                It’s a shame to do that : to take an interest in

                                to take a pride in: to take a dislike to

                                to make a fool of oneself : to be in a position to

                                to have a chance : to have an opportunity to

                                at a discount/premium : on an average

                                a short time ago

Advertisements
%d bloggers like this: