รูปแบบและการใช้ Some กับ Any Someone/ anyone/ somewhere/ anywhere, etc

1. โดยทั่วไปแล้ว ใช้ some กับประโยค Positive Sentences (ประโยคธรรมดา)  และใช้ any กับประโยค  Negative Sentences (ประโยคปฏิเสธ)  ดังตัวอย่าง

                Ann has bought some new shoes.

                They don’t have any children.

                I’ve got something in my eye.

                He is lazy. He never does any work.

                นอกจากนี้ ยังใช้ any กับคำพูดที่มีความหมายในเชิงลบ (negative meaning)  ดังตัวอย่าง

                He left home without any money. (= He didn’t have any money.)

                She refused to say anything. (= She didn’t say anything.)

2. ใช้ any/ anyone/ anything, etc. อยู่หลัง if เสมอ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                If any letters arrive for me, can you send them to this address?

                If anyone has any question, I’ll be glad to answer them.

                If you need anything, just ask.

                Buy some apples if you see any.

                ประโยคบางประโยคแม้จะไม่มี if ร่วมอยู่ด้วย แต่อาจมีความหมายเช่นเดียวกับ if ก็ได้  เช่น

                Anyone who wants to take the exam must give me their names before Friday.

                (Anyone ในที่นี้มีความหมายว่า if there is anyone)

                I’ll send on any letters that arrive for you. (any letters ในที่นี้มีความหมายว่า  if any letters)

3. ในประโยคคำถาม โดยปรกติใช้ any เท่านั้น ดังตัวอย่าง

                Do you have any money?

                Has anybody seen Tom?

                แต่อย่างไรก็ตาม นิยมใช้ some ในประโยคคำถามเมื่อหวังว่าจะได้รับคำตอบ yes สำหรับคำถามนั้นๆ เช่น

                What’s wrong with your eye? Have you got something in it? (ผู้ถามรู้สึกว่ามีอะไรเข้าตาของผู้ถูกถาม จึงหวังว่าผู้ถูกถามคงตอบ yes)

                และนิยมใช้ some ในประโยคคำถาม เมื่อเสนอหรือขอในสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เช่น

                Would you like some tea?

                Can I have some of those apples?

4. any ยังมีความหมายเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกัน any/ anyone/ anybody/ anything/ anywhere อาจมีความหมายว่า ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น who/ which/ what/ where ก็ได้  เช่น

                You can catch any of these buses. (=ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรถประจำทางคันไหน)

                Come and see me any time you want. (=ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเมื่อไร)

                You can have anything you want for your birthday present.

                We left the door unlocked. Anybody could have come in.

                I’d rather go anywhere than stay at home during my vacation.

                Sing a song.  Which song shall I sing?  Any song.  I don’t care.

5. someone/ somebody/ anyone/ anybody  ต่างเป็น คำเอกพจน์ทั้งหมด  ดังตัวอย่าง

                Someone wants to see you.

                Is anybody there?

                แต่นิยมใช้ they/ them/ their  ข้างหลังของคำเหล่านี้  เช่น

                If anyone wants to leave early, they can  (=he or she can)

                Somebody has spilled their coffee on the carpet.  (=his or her)

Advertisements

หลักการใช้ no, none, และ any

1. จงสังเกตคำต่อไปนี้

                No          none          no one          nobody          nothing          nowhere

คำทั้งหมดข้างต้นต่างเป็นคำปฏิเสธหรือคำที่แสดงผลในทางลบ (negative words)  ซึ่งมักจะใช้คำเหล่านี้ในการเริ่มต้นประโยคหรือใช้อย่างโดดเดี่ยวในรูปของการปฏิเสธหรือแสดงผลในทางลบ  ดังตัวอย่าง

                No one (or Nobody) came to visit me when I was in the hospital.

                No system of government is perfect.

                Where are you going? Nowhere. I’m staying here.

                None of these books are mine.

                What did you do? Nothing.

                สามารถใช้คำเหล่านี้ตรงกลางหรือตอนท้ายของประโยคก็ได้  แต่จะต้องไม่ใช้ not  กับคำเหล่านี้เป็นอันขาด  ทั้งนี้เพราะต่างเป็นคำในรูปปฏิเสธหรือคำที่แสดงผลในทางลบอยู่แล้ว  เช่น

                I saw nothing. (จะต้องไม่ใช้ว่า I didn’t see nothing.)

                และตรงกลางหรือตอนท้ายของประโยค  นิยมใช้  not…+any/ anyone/ anybody/ anything/ anywhere  ด้วยเช่นเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

                I didn’t (did not) see anything. (= I saw nothing.)

                We don’t have any money. (=We have no money.)

                The station isn’t anywhere near here. (=…is nowhere near hear.)

                She didn’t tell anyone about her plans.

                แต่ในกรณีที่มีคำในรูปปฏิเสธ (negative words)  อื่นๆ อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้  not  ในรูปประโยคนั้นๆ  เช่น

                Nobody tells me anything. (=People don’t tell me anything.)

2. no และ none  มีความหมายที่เหมือนกันคือ  not a  หรือ  not any  แต่มีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้

                1)  ใช้  no  กับคำนาม (Nouns)  ดังตัวอย่าง

 We had to walk because there was no bus. (= there was not a bus  หรือ  there was not any buses) 

I can’t talk to you now. I have no time. (= I do not have any time.)

There were no stores open. (= There were not any stores open.)

2)      ใช้  none  ได้สองรูปแบบด้วยกัน  คือ

a)       ใช้อย่างโดเดี่ยวโดยไม่มีคำนาม  (Nouns)  เช่น

How much money do you have?  None.

b)      ใช้ในรูปของ  none of  ตามลักษณะดังนี้

None of these shops/ none of my money/ none of it/ none of us/ none of you/ none of them, etc.

                สิ่งที่ต้องจำ  คำนาม (Noun)  ข้างหลัง  none of  จะต้องเป็น  คำพหูพจน์ (plural words)  เสมอ (อย่างเช่น  none of the girls/ none of them, etc.)  แต่สำหรับคำกิริยา (Verb)  สามารถใช้ได้ทั้งในรูปของ  เอกพจน์ (Singular)  และ  พหูพจน์ (Plural)  แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในรูปของพหูพจน์มากกว่า  เช่น

                None of the people I met were English.

3. ข้างหลังของ  no one  และ  nobody  ต้องใช้  they, them, หรือ their  ดังตัวอย่าง

                Nobody called, did they?  (หมายถึง  did he?  หรือ  did she?)

                No one in this class did their homework.  (หมายถึง  did his homework  หรือ  did her homework)

4. สามารถใช้  any  และ  no  กับ  Comparative  (คำที่แสดงการเปรียบเทียบมากกว่า  อย่างเช่น  any better/ no bigger, etc.)  ได้  ดังตัวอย่าง

                Do you feel any better today?  = Do you feel better than the days befogs? ) 

                We’ve waited long enough. I’m not waiting any longer.  (= not even a minute longer)

                I expected your house to be very big, but it’s no bigger than mine.  (= not even a little

bigger)

สำนวนอังกฤษที่เกี่ยวกับเวลา

Time is money.
เวลาเป็นเงินเป็นทอง

Time and tide wait for no man.
เวลาและสายน้ำไม่รอคอยใคร

There is a time for all thing.
มีเวลาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง

Time is a great physician.
เวลาเป็นผู้เยียวยาที่วิเศษ

Time brings every thing.
เวลาย่อมนำทุกสิ่งทุกอย่างไป

Time and thinking tame the strongest grief.
เวลาและการคิดคำนึงช่วยผ่อนคลายความเศร้าอย่างรุนแรงลงไปได้

Let bygones be bygones.
แล้วก็แล้วกันไป

Take all the swift advantage of the hours.
จงหากำไรอย่างรีบด่วนจากเวลานี้

An hour of pain is as long as a day of pleasure.
หนึ่งชั่วโมงแห่งความขมขื่นยาวนานเท่ากับหนึ่งวันแห่งความสุข

Never put off till tomorrow what may be done today.
อย่าผัดวันไปถึงพรุ่งนี้ในสิ่งที่ท่านทำได้ในวันนี้

Procrastination is the thief of time.
การผัดวันประกันพรุ่งเป็นขโมยแห่งเวลา

Past cure, past care.
ปล่อยปละละเลยจนสายเกินแก้

Study the past, if you would divine the future.
จงศึกษาอดีตหากพอจะทำนายอนาคตได้

Prepare today for the needs of tomorrow.
จงเตรียมพร้อมเสียวันนี้สำหรับภาระที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้

Time is precious, but truth is more precious than time.
เวลาเป็นของมีค่าแต่ความจริงมีค่ามากกว่าเวลา

Never rely on the glory of the morning or on the smile of your mother-in-law.
อย่าไว้ใจต่อความแจ่มใสของยามเช้า หรือรอยยิ้มของแม่ยาย

The darkest hour is before the dawn.
เวลาที่มือที่สุดย่อมมาก่อนเวลาที่สว่างสดใส

Put off the devil hours as long as you can.
จงเลื่อนกำหนดเวลาที่เลวร้ายออกไป ให้นานเท่าที่จะทำได้

The longest day must have an end.
วันที่ยาวนานย่อมมีการสิ้นสุด

The night is no mane’s friend.
กลางคืนไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้ใด

The evening crowns the day.
ตอนเย็นเป็นสุดยอดของวัน

Better late than never.
มาสายยังดีกว่าไม่มาเสียเลย

It is never too late to mend.
ไม่สายเกินที่จะแก้ไข

Never too late to turn.
ไม่สายเกินที่จะกลับตัว

What will be, will be.
อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด

Other times, other manners.
ต่างวาระ ต่างนิสัย

By timely mending saves much spending.
การซ่อมเสียทันเวลาย่อมประหยัดค่าใช้จ่าย

Dally not with money or women.
อย่าเสียเวลาในเรื่องเงินหรือสตรี

One good turn deserves another.
โอกาสดีสักครั้งย่อมมีผลต่อครั้งต่อไป

Opportunity makes the thief.
โอกาสก่อให้เกิดขโมย

Christmas comes but once a year.
คริสต์มาสมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น

Circumstances alter cases.
สิ่งต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

Don’t cross the bridge till you get to it.
อย่าข้ามสะพานจนกว่าถึงสะพานก่อน (อย่าตีตนไปก่อนไข้)

Lost time is never found again.
เวลาที่เสียไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้

Wealth brings opportunity.
ความมั่งคั่งนำมาซึ่งโอกาส

It is too late to grieve when the chance has already passed.
มันสายเกินไปที่จะมัวโศกเศร้าเมื่อโอกาสผ่านไปแล้ว

การใช้ both/ both of, either/ either of, neither/ neither of

1. การใช้ both, either, และ neither เมื่อพูดถึงสิ่งของสิ่งเดียวกัน และสามารถใช้คำทั้งสามนี้ร่วมกับคำนาม (Nouns) ได้ดังตัวอย่าง

                Both restaurants are very good.

                We can go to either restaurant. I don’t care. (either หมายความว่า one or the other หรือ it doesn’t matter which one)

                Neither restaurant is expensive. (neither หมายความว่า  not the one or not the other)

                I didn’t like either restaurant. (= not the one or the other)

2. สามารถใช้ both/ either/  neither กับ of และเมื่อใช้คำทั้งสามนี้กับ of จำเป็นต้องมี the/ these/ those/ my/ your/ his, etc. ตามหลัง of  เสมอไป อย่างเช่น จะใช้ว่า both of restaurants ไม่ได้ แต่ต้องใช้ว่า both of the restaurants หรือ both of these restaurants เป็นต้น ดังตัวอย่าง

                Both of your cars are very nice.

                Neither of the restaurants we went to was (or were) expensive.

                We can go to either of those restaurants. I don’t mind.

หมายเหตุ: สำหรับ both  อาจใช้ of  ตามหลังหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ เช่น : both my parents หรือ both of my parents.

3. สามารถใช้ us/ you/ them ต่อท้าย both of/ neither of/ either of ได้เช่นเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

                Can either of you speak Spanish?

                I wanted Tom and Ann to come, but neither of them wanted to.

                ต้องใช้ both of ข้างหน้าของ us/ you/ them เสมอไป  ดังตัวอย่าง

                Both of us were very tired.

4. ข้างหลังของ neither of สามารถใช้ได้ทั้ง Singular Verb (กริยาเอกพจน์) หรือ Plural Verb (กริยาพหูพจน์) เช่น  :

                Neither of the children wants (or want) to go to bed.

                Neither of us is (or are) married.

 

 

 

5. สามารถใช้รูปแบบ both and , neither nor, และ either or  ได้ดังตัวอย่าง

                Both Tom and Ann were late.

                They were both tired and hungry.

                Neither Tom nor Ann came to the party.

                He said he would contact me, but he neither wrote nor called.

                I’m not sure where he is from.  He is either Spanish or Italian.

                Either you apologize, or I’ll never speak to you again.

6. สามารถใช้ both/ neither/ either โดยลำพังก็ได้เช่นเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

                Is he British or American? Neither.  He is Australian.

                Do you want tea or coffee?  Either.  It doesn’t matter.

                I couldn’t decide which one to choose.  I liked both.

หลักการใช้และรูปแบบของ much, many, little, few, a lot, plenty

1.  การใช้และรูปแบบของ  much, many, few, little  :

                a. ใช้  much  และ  little กับ  คำนามที่นับจำนวนไม่ได้  (Uncountable Nouns)  ดังตัวอย่าง

                     much time          much luck         little energy         little money

                b. ใช้  many  และ  few  กับ  คำนามที่เป็นพหูพจน์  (Plural Nouns)  ดังตัวอย่าง

                     many friends       many people       few cars       few coutries

2.  การใช้และรูปแบบของ  a lot (of), lots, (of), plenty (of)  :

                a.  ใช้  a lot of/ lots of/ plenty of  กับ  คำนามที่นับจำนวนไม่ได้  (Uncountable Nouns)  และ  คำนามที่เป็นพหูพจน์  (Plural Nouns)  ดังตัวอย่าง

                      a lot of luck         lots of time        plenty of money

                      a lot of people     lots of books      plenty of ideas

                b.  plenty  มีความหมายว่า  more than enough  (มากเกินกว่าที่ต้องการ)  ดังตัวอย่าง

                     Have some more to eat?  No, thank you.  I’ve had plenty.

                     There’s no need to hurry.  We have plenty of time.

3.  ส่วนใหญ่มักจะใช้  much  และ  many   ในประโยคปฏิเสธ (Negative)  และประโยคคำถาม  (Question)  ดังตัวอย่าง

                We didn’t spend much money.

                Do you have many friends?

                โดยปกติแล้วจะไม่ใช้  much  ในประโยคธรรมดา  (Positive)  แต่จะใช้  a lot (of)   แทน

ดังตัวอย่าง  

                We spent a lot of money.  (จะต้องไม่ใช้ว่า  We spent much money.)

                There had been a lot of rain recently.

                แต่อย่างไรก็ตาม  นิยมใช้  too much  และ  so much  ในประโยคธรรมดา  (Positive  Sentence)  ดังตัวอย่าง

                I can’t drink this tea.  There’s too much sugar in it.

4.  การใช้และรูปแบบของ   little/ a little/ few/ a few  :

                a.  ใช้  little  และ  few  (ไม่มี  a  นำ)  กับความรู้สึกหรือแนวความคิดในทางลบ  เช่น

                     Hurry up!  There’s little time.  ( = not much time  หรือ  not enough time)

                     He’s not popular.  He has few friends. ( = not many friends  หรือ  not enough friends)

                และใช้  very  ข้างหน้า  little  กับ  few  อยู่เสมอเช่นเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

                      There’s very little time.  You should do it now.

                      He has very few friends, so he’s always lonely.

                b.  ใช้  a little  และ  a few  กับความรู้สึกหรือแนวความคิดในทางบวก (Positive ideas)  ทั้ง  a little และ  a few  ต่างมีความหมายเหมือนกันว่า  some  หรือ  a small amount  หรือ  a small number  ดังตัวอย่าง

                      Let’s go and have a cup of coffee.  We have a little time before the train leaves.  (= some time ( พอมีเวลาอยู่บ้าง) หรือ  enough time to have a drink)

                      Do you have any money?  Yes, a little.  Do you want to borrow some?

                      I enjoy my life here.  I have a few friends and we get together.  (a few friends = not many friends but enough to have a good time together)

                     When did you last see Tom?  A few days ago. ( = some days ago)

                แต่  only a little  และ  only a few  จะมีความหมายไปในแนวลบ (Negative meaning)  เช่น

                     Hurry up!  We only have a little time.

                     The town was very small.  There were only a few houses.