หลักการใช้และรูปแบบของ much, many, little, few, a lot, plenty

1.  การใช้และรูปแบบของ  much, many, few, little  :

                a. ใช้  much  และ  little กับ  คำนามที่นับจำนวนไม่ได้  (Uncountable Nouns)  ดังตัวอย่าง

                     much time          much luck         little energy         little money

                b. ใช้  many  และ  few  กับ  คำนามที่เป็นพหูพจน์  (Plural Nouns)  ดังตัวอย่าง

                     many friends       many people       few cars       few coutries

2.  การใช้และรูปแบบของ  a lot (of), lots, (of), plenty (of)  :

                a.  ใช้  a lot of/ lots of/ plenty of  กับ  คำนามที่นับจำนวนไม่ได้  (Uncountable Nouns)  และ  คำนามที่เป็นพหูพจน์  (Plural Nouns)  ดังตัวอย่าง

                      a lot of luck         lots of time        plenty of money

                      a lot of people     lots of books      plenty of ideas

                b.  plenty  มีความหมายว่า  more than enough  (มากเกินกว่าที่ต้องการ)  ดังตัวอย่าง

                     Have some more to eat?  No, thank you.  I’ve had plenty.

                     There’s no need to hurry.  We have plenty of time.

3.  ส่วนใหญ่มักจะใช้  much  และ  many   ในประโยคปฏิเสธ (Negative)  และประโยคคำถาม  (Question)  ดังตัวอย่าง

                We didn’t spend much money.

                Do you have many friends?

                โดยปกติแล้วจะไม่ใช้  much  ในประโยคธรรมดา  (Positive)  แต่จะใช้  a lot (of)   แทน

ดังตัวอย่าง  

                We spent a lot of money.  (จะต้องไม่ใช้ว่า  We spent much money.)

                There had been a lot of rain recently.

                แต่อย่างไรก็ตาม  นิยมใช้  too much  และ  so much  ในประโยคธรรมดา  (Positive  Sentence)  ดังตัวอย่าง

                I can’t drink this tea.  There’s too much sugar in it.

4.  การใช้และรูปแบบของ   little/ a little/ few/ a few  :

                a.  ใช้  little  และ  few  (ไม่มี  a  นำ)  กับความรู้สึกหรือแนวความคิดในทางลบ  เช่น

                     Hurry up!  There’s little time.  ( = not much time  หรือ  not enough time)

                     He’s not popular.  He has few friends. ( = not many friends  หรือ  not enough friends)

                และใช้  very  ข้างหน้า  little  กับ  few  อยู่เสมอเช่นเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

                      There’s very little time.  You should do it now.

                      He has very few friends, so he’s always lonely.

                b.  ใช้  a little  และ  a few  กับความรู้สึกหรือแนวความคิดในทางบวก (Positive ideas)  ทั้ง  a little และ  a few  ต่างมีความหมายเหมือนกันว่า  some  หรือ  a small amount  หรือ  a small number  ดังตัวอย่าง

                      Let’s go and have a cup of coffee.  We have a little time before the train leaves.  (= some time ( พอมีเวลาอยู่บ้าง) หรือ  enough time to have a drink)

                      Do you have any money?  Yes, a little.  Do you want to borrow some?

                      I enjoy my life here.  I have a few friends and we get together.  (a few friends = not many friends but enough to have a good time together)

                     When did you last see Tom?  A few days ago. ( = some days ago)

                แต่  only a little  และ  only a few  จะมีความหมายไปในแนวลบ (Negative meaning)  เช่น

                     Hurry up!  We only have a little time.

                     The town was very small.  There were only a few houses.

Advertisements
%d bloggers like this: