หลักการใช้ no, none, และ any

1. จงสังเกตคำต่อไปนี้

                No          none          no one          nobody          nothing          nowhere

คำทั้งหมดข้างต้นต่างเป็นคำปฏิเสธหรือคำที่แสดงผลในทางลบ (negative words)  ซึ่งมักจะใช้คำเหล่านี้ในการเริ่มต้นประโยคหรือใช้อย่างโดดเดี่ยวในรูปของการปฏิเสธหรือแสดงผลในทางลบ  ดังตัวอย่าง

                No one (or Nobody) came to visit me when I was in the hospital.

                No system of government is perfect.

                Where are you going? Nowhere. I’m staying here.

                None of these books are mine.

                What did you do? Nothing.

                สามารถใช้คำเหล่านี้ตรงกลางหรือตอนท้ายของประโยคก็ได้  แต่จะต้องไม่ใช้ not  กับคำเหล่านี้เป็นอันขาด  ทั้งนี้เพราะต่างเป็นคำในรูปปฏิเสธหรือคำที่แสดงผลในทางลบอยู่แล้ว  เช่น

                I saw nothing. (จะต้องไม่ใช้ว่า I didn’t see nothing.)

                และตรงกลางหรือตอนท้ายของประโยค  นิยมใช้  not…+any/ anyone/ anybody/ anything/ anywhere  ด้วยเช่นเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

                I didn’t (did not) see anything. (= I saw nothing.)

                We don’t have any money. (=We have no money.)

                The station isn’t anywhere near here. (=…is nowhere near hear.)

                She didn’t tell anyone about her plans.

                แต่ในกรณีที่มีคำในรูปปฏิเสธ (negative words)  อื่นๆ อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้  not  ในรูปประโยคนั้นๆ  เช่น

                Nobody tells me anything. (=People don’t tell me anything.)

2. no และ none  มีความหมายที่เหมือนกันคือ  not a  หรือ  not any  แต่มีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้

                1)  ใช้  no  กับคำนาม (Nouns)  ดังตัวอย่าง

 We had to walk because there was no bus. (= there was not a bus  หรือ  there was not any buses) 

I can’t talk to you now. I have no time. (= I do not have any time.)

There were no stores open. (= There were not any stores open.)

2)      ใช้  none  ได้สองรูปแบบด้วยกัน  คือ

a)       ใช้อย่างโดเดี่ยวโดยไม่มีคำนาม  (Nouns)  เช่น

How much money do you have?  None.

b)      ใช้ในรูปของ  none of  ตามลักษณะดังนี้

None of these shops/ none of my money/ none of it/ none of us/ none of you/ none of them, etc.

                สิ่งที่ต้องจำ  คำนาม (Noun)  ข้างหลัง  none of  จะต้องเป็น  คำพหูพจน์ (plural words)  เสมอ (อย่างเช่น  none of the girls/ none of them, etc.)  แต่สำหรับคำกิริยา (Verb)  สามารถใช้ได้ทั้งในรูปของ  เอกพจน์ (Singular)  และ  พหูพจน์ (Plural)  แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในรูปของพหูพจน์มากกว่า  เช่น

                None of the people I met were English.

3. ข้างหลังของ  no one  และ  nobody  ต้องใช้  they, them, หรือ their  ดังตัวอย่าง

                Nobody called, did they?  (หมายถึง  did he?  หรือ  did she?)

                No one in this class did their homework.  (หมายถึง  did his homework  หรือ  did her homework)

4. สามารถใช้  any  และ  no  กับ  Comparative  (คำที่แสดงการเปรียบเทียบมากกว่า  อย่างเช่น  any better/ no bigger, etc.)  ได้  ดังตัวอย่าง

                Do you feel any better today?  = Do you feel better than the days befogs? ) 

                We’ve waited long enough. I’m not waiting any longer.  (= not even a minute longer)

                I expected your house to be very big, but it’s no bigger than mine.  (= not even a little

bigger)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: