ข้อมูลโรงเรียน

logoschool

โรงเรียนประสานมิตรวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ไม้คฑาสีแดง             หมายถึง   ความกล้าหาญ
วงกลมสีเทา              หมายถึง   กรอบปัญญา
Knowledge and Virtue   หมายถึง   ความรู้และคุณธรรมที่นักเรียนพึงได้รับ

สีประจำโรงเรียน
เทา – แดง
สีแดง     หมายถึง   สีของความกล้าหาญ
สีเทา      หมายถึง   สีของปัญญา

คติพจน์โรงเรียน
“ปญญา นรานํ รตนํ”
ปัญญา เป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี

ปรัชญาโรงเรียน
        โรงเรียนประสานมิตรวิทยาลัย จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากยาเสพติด มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี เป็นผู้รักธรรมชาติและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และทันสมัย รู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสาร มีศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์จึงกำหนดพันธกิจ และเป้าหมายใน ปีการศึกษา 2550-2554 ไว้ดังนี้

 1. จัดระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน
 3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ความเป็นไทย และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
 5. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ งานบริการเอกสารข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นระบบและถูกต้อง
 6. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 7. พัฒนาข่าวสาร การให้บริการ การรับบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

นโยบายโรงเรียน

 1. สร้างเยาวชนให้มีเอกลักษณ์ในแบบร่าเริง ขยัน ศรัทธา
 2. ปลูกฝังเยาวชนให้รับผิดชอบต่อการเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะของตน
 3. ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักใช้วิจารณญาณได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง เลือกตัดสินใจ ด้วยความรับผิดชอบและด้วยใจอิสระ
 4. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย และความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 5. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักศาสนาในการดำรงชิวิตประจำวัน
 6. ส่งเสริมการศึกษาอบรมเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่ยากจน เพื่อช่วยขจัดความขัดสนในทุกรูปแบบ

วิสัยทัศน์ (VISION)
           สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนา และเป็นที่ยอมรับของสังคม

Advertisements
%d bloggers like this: